Archivace dokumentů

V každé společnosti vzniká v průběhu let mnoho obchodních dokumentů, účetních dokladů, písemností mzdové a personální agendy.

Ještě spoustu let může po Vás archivované dokumenty požadovat např. finanční úřad či správa sociálního zabezpečení.

Povinnost právnických a fyzických osob jako podnikatelů archivovat dokumenty a účetní dokumenty vyplývá z platné legislativy, zejména příslušných ustanovení zákona o účetnictví, zákona o archivnictví, aj.


Archiv dokumentace - paveldvorsky.cz

Přehled dokumentů k archivaci:

Druh dokumentu
Počet let archivace
stejnopisy evidenčních listů
3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví
5 let
účetní doklady / účetní knihy
5 let
odpisové plány
5 let
inventurní soupisy
5 let
účtový rozvrh
5 let
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6 let
účetní uzávěrka
10 let
výroční zpráva
10 let
daňové doklady pro DPH
10 let
mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění
30 let