Etický kodex kanceláře paveldvorsky.cz

 • Cena

  Klienti mají možnost seznámit se před uzavřením smlouvy se zásadami výpočtu a stanovení ceny. Cena za služby kanceláře je vypočtena ve vztahu k významu práce a času, který byl, je a bude výkonu věnován.

 • Čestnost

  Vůči klientům je předpokladem úspěšného a trvalého rozvoje kanceláře. Tento princip ovládá všechny aspekty vztahu ke klientům. Vyhýbáme se úkolům, které mohou vyvolat konflikt zájmů. Nezneužíváme výhodu chybějících znalostí a zkušeností klientů.

 • Diskrétnost

  Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na vše, co se pracovníci kanceláře dozvěděli při výkonu své profese od svých klientů. Informace o klientech se považují za důvěrné.

 • Garance

  Kancelář dodržuje platné právní předpisy. Nerozhodujeme na základě pocitů, ale právních norem. Preferujeme vždy korektní jednání při výkonu profese. Dbáme na profesionalitu, nestrannost, odbornost, odpovědnost, ohleduplnost a přesnost.

 • Úroveň

  Poskytujeme vysoký stupeň služeb ve snaze udržet plnou spokojenost a spolupráci s klienty. Jednáme v oprávněném zájmu klientů bez ohledu na své osobní zájmy.

 • Vzdělávání

  Pracovníci kanceláře jsou povinni se neustále vzdělávat. Kancelář v zájmu dalšího prohlubování znalostí a odborných vědomostí zabezpečuje odbornou přípravu pracovníků.

 • Zodpovědnost

  Kancelář vykonává své aktivity na vlastní zodpovědnost (zejména za výsledky práce). Vznikne-li klientům vadným plněním povinností kanceláře škoda, bude jim nahrazena. Tato rizika jsou kryta pojištěním.